Home » Top Punjabi statuses for WhatsApp, Facebook, and Instagram

Top Punjabi statuses for WhatsApp, Facebook, and Instagram

Sure, here are some Punjabi statuses for WhatsApp, Facebook, and Instagram:

 1. ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰਾਹ ਹੀ ਹੈ। Translation: Finding friends is still like finding a special day.
 2. ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਅਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Translation: Something happens in everyone’s eyes, but in all the letters we only have your name.
 3. ਮਿਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Translation: It’s an evening of meeting, not sorrow, it’s the freedom of love, and there’s no shortage of you on this day.
 4. ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਸਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Translation: Life has a lot of amazing achievements, but we only need your love.
 5. ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Translation: I want to decorate and talk with you in the beautiful colors of the evening moonlight.
 6. ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। Translation: Love and marriage happen with everyone, but where we are not left alone, our love is there.
 7. Meaning: True love means being there for each other through thick and thin, especially during difficult times.
 8. ਕੁਝ ਲੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। Translation: Some people think that hard work is the key to success, but it is actually the key to hard work.
 9. Meaning: Success requires hard work, dedication, and persistence, not just luck or talent.
 10. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। Translation: Those who have a big heart feel our love even bigger.

rrstatus

 1. Meaning: Our love is felt more strongly by those who are open-hearted and accepting.
 2. ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ – ਅਪਣੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। Translation: We fight in life with two things – our thoughts and loving others always.
 3. Meaning: Our mindset and our ability to love others unconditionally are the two things that determine our success and happiness in life.
 4. ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। Translation: Love and marriage happen with everyone, but where we are not left alone, our love is there.
 5. Meaning: True love means being there for each other through thick and thin, especially during difficult times.
 6. ਕੁਝ ਲੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। Translation: Some people think that hard work is the key to success, but it is actually the key to hard work.
 7. Meaning: Success requires hard work, dedication, and persistence, not just luck or talent.
 8. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। Translation: Those who have a big heart feel our love even bigger.
 9. Meaning: Our love is felt more strongly by those who are open-hearted and accepting.
 10. ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ – ਅਪਣੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। Translation: We fight in life with two things – our thoughts and loving others always.
 11. Meaning: Our mindset and our ability to love others unconditionally are the two things that determine our success and happiness in life.
 12. ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Translation: Travelers are always ready for the final sunset.
 13. ਜਿੰਦਗੀ ਇਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। Translation: Life is a journey, we have no destination.
 14. ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਗ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Translation: There is no different world, only different people. Everyone needs to change themselves.
 15. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Translation: If you cannot be a son, you can still do the work of love by fulfilling a promise.
 16. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। Translation: Never abandon others at any time or any occasion, because a person will never return.
 17. ਪਰਿਵਾਰ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਥਾਈ ਮਿਤਰ ਹੈ। Translation: Family is the best temporary friend.
 18. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ – Welcome!
 19. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ – You’re the voice of my heart.
 20. ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ – Life is good.
 21. ਸਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ – May everyone find happiness in life.
 22. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਵੇਂ – May we never cause pain to anyone.
 23. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰਾ – Your love is the best.
 24. ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ – I’m with you every day.
 25. ਦੋਸਤੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ – Friendship is the best relationship.
 26. ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – I need forgiveness.
 27. “ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।” (Translation: “I saw you when I fell in love with life, what you did was never shown.”)
 28. “ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜੀ।” (Translation: “I am the only ruler of my life, the rest is up to me.”)
 29. “ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਸਾਥੋ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ।” (Translation: “Happiness and sadness come together, it’s the law of life.”)
 30. “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਫਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।” (Translation: “Every day is a new journey, I am ready to complete it.”)
 31. “ਜਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਈਏ ਸੀਧੀ ਹੈ ਨੇ।” (Translation: “Life is just a game, don’t take it to heart, it’s straightforward.”)
 32. “ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ।” (Translation: “I don’t walk alone, God is with me.”)
 33. ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। Translation: The good and bad times will always change.
 34. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ। Translation: Those who have a pure heart are like nectar.
 35. ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂਗਦੇ। Translation: Those who receive happiness don’t ask for it.
 36. ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਨੂਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Translation: Those who have love in their hearts are the happiest in the world.
 37. ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Translation: Those who do their work with interest always succeed.
 38. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। Translation: Those who have strong hands take their share in the world.
 39. ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੈ। Translation: The truth of cleanliness still lies within us.
 40. ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜੀਉ, ਅਸੀਂ ਜੇਹੜੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। Translation: Live your life to the fullest, if we die, we die completely.
 41. ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਓਹੀ ਹੋਂਦੇ ਨੇ। Translation: In life, new dreams come every day, only those that you can fulfill come true.

https://backlinktrap.com/best-status-for-whatsapp-instagram-and-facebook/

https://havily.com/top-status-for-whatsapp-instagram-and-facebook/

https://www.vkay.net/read-blog/10891

https://usabusinessmag.com/top-status-in-punjabi-for-whatsapp-instagram-and-facebook%ef%bf%bc/

https://demo.sngine.com/blogs/224482/Top-Status-In-Punjabi-For-WhatsApp-Instagram-and-Facebook

https://newsvilles.com/members/status/

https://cariblime.net/read-blog/56021

https://cynochat.com/read-blog/54899

https://www.pittsburghtribune.org/read-blog/19660

https://usa.life/read-blog/39241

Mack Thomas

I am an experienced and passionate professional writer, with a special focus on blogging, product writing, and reading and writing. With years of experience in the field, I have been able to hone my craft to produce unique content that stands out from the rest. My goal is to create engaging material that engages readers and encourages them to think more deeply about the topics I write about.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top